Work from Home PYK

ดร.วรารัตน์ กาญจนเพ็ญ ประธานกรรมการบริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีวายเค คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อกำหนดนโยบายภายในของบริษัทในการป้องกันปัญหาจาก Covid-19 พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติของสายงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการกำหนดให้สายงานสนับสนุนทุกแผนกปฏิบัติงานที่บ้านและสลับกับการทำงานที่สำนักงานในรูปแบบ Work from Home เป็นระยะเวลา 50% ของวันทำงานต่อสัปดาห์ เพื่อควบคุมและลดการแออัดของสำนักงาน ขณะเดียวกันสำหรับสายงานขายกำหนดเป็นมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อพบลูกค้า โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และเว้นระยะห่างกับลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เสมอสำหรับสายงานขายที่ยังไม่มีการพบลูกค้าเพื่อเสนอขายให้ปฏิบัติงานติดต่อลูกค้าและทำการขายเบื้องต้นผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกับสายงานสนับสนุน การกำหนดนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ทุกฝ่ายทั้งลูกค้า พนักงานและคู่ค้าของบริษัท ให้สอดคล้องกับคุณค่าของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาที่บริษัทต้องการส่งมอบคุณค่าและความสุขให้แก่ทุกฝ่าย ตามคำขวัญ “ทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม” (Driving Your Biggest Smile)